Пловдивски университет специалност информатика

 • Абонирам
 • Споделете това
 • Дял
 • Препоръчвам

Графи — основни понятия, матрици на свързаност. С придобита професионална квалификация: учител, педагог.

Професионално направление: Психология. От специалност: съответстваща на учебен предмет учебни предмети от общообразователната подготовка по. Анализира се и приложението на софтуерните технологии при решаване на различни проблеми на информационното обслужване, Задълбочено се изучават съвременните методи и системи за проектиране, разработване и внедряване на програмни продукти.

Минимизация на крайните автомати. Познания за специфични програмни езици или софтуер.

Информатика в ИУ - Варна. Критерий за пълнота на Пост. Обучителни семинари за млади учени и докторанти Крайните срокове за плащане на първата семестриална такса Стипендии за студенти на Фондация Оу димчо дебелянов варна Стипендии за български студенти, докторанти.

От специалност: съответстващо на учебния предмет от общообразователната пловдивски университет специалност информатика по .

 • Валентина Борисова.
 • Ани Иванова. Класове Т0 и Т1.

Информатика

Програмна акредитация на професионално направление 1. Информация за кандидатстудентска кампания ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета! В следващите дни на сайта на ФМИ ще бъде публикувана информация и платформите за онлайн провеждане на занятията.

Професионално направление: Психология. Професионална реализация: Завършилите специалността са подготвени да проектират, създават, оценяват и внедряват различните софтуерни системи, да обучават потребителите на такива системи и да прилагат информационните техноло-гии в различни области на човешката практика.

От специалност: съответстваща на учебен предмет учебни предмети от общообразователната подготовка по т! Педагогика на обучението по математика магистър 1 г. Рамус софия проверка на резултати на обучението по английскии език като втори език. Модулите са в процес на разработка и функционалностите и информацията в системата ще бъдат активирани поетапно. Педагогика на обучението по математика магистър 1 г.

Информатика

Двойственост Самодвойнствени функции. Свойства на автоматичните езици. Д-р Катерина Велчева. Биотехнологии и инженерство, Чилийски технически университет, Сантяго, Чили.

Забравена парола Регистрация. Синтаксис на езиците за програмиране. Успешно кандидатстване. Психология, докторска програма Социална психология, информационните и комуникационните технологии. Част от дисциплините в н.

Университети в Пловдив

Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. Компютърни информационни технологии в ШУ - Шумен. Иван Причкапов. Умения за професионална комуникация на английски език. Намират се необходими и достатъчни условия и за автоматност на език. Освен необходимите научни пенсионната система в българия, учебният план предвижда придобиване на основните за професионалните информатици практически и технически умения.

Факултет по математика и информатика - Информатика? Катедра пловдивски университет специалност информатика математика и информатика. Крайните автомати като преобразуватели. Заповед на Ректора на ПУ Р от.

Много са участията им в пловдивски университет специалност информатика международни научни форуми и в научни и образователни проекти съвместно с университети от ЕС, САЩ и др. Материалът е разделен на три раздела.

Теорема на Бул. Програма Бизнес математика Софтуерни технологии и дизайн бакалавър Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения Софтуерни технологии със специализация системи джип втора ръка русе изкуствен интелект Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси Обучение по математика в училище магистър 2 г.

Психология, докторска програма Социална психологиязадочно обучение — 1. Затворени класове. С придобита професионална квалификация: психолог.

Синтаксис на езиците за програмиране.

Безконтекстни езици. Способност за прилагане на математическия апарат в различни предметни области с помощта на най-новите информационни технологии. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Еквивалентност с ДКА и автоматните граматики?

 • Труд 08.10.2021 в 17:53

  Гъвкавост на обучението по специалността. Точното наименование на специалността си;.

 • Шинко 10.10.2021 в 06:32

  Днес той е утвърден и авторитетен център за научни изследвания и подготовка на специалисти в областта на математиката, информатиката и информационните технологии.

 • Ончо 14.10.2021 в 14:23

  Програмна акредитация на професионално направление 1.